Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέα καινοτομική επιχειρηματικότητα – Αιτήσεις από 1/8 ως 30/9

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος - Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
·         Ενισχύεται η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
·         Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος
•             Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€  μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ. 
                Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
•             Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε  60% των επιλέξιμων δαπανών, και όχι 50% όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί .
•             Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
o              Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
o              Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 
o              Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
o              Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
o              Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
o              Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
o              Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
o              Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
o              Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
o              Λειτουργικές Δαπάνες
•             Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
•             Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΟΙΑΝ 
•             Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος Φορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)
•             Διαδικασία: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκάστου έτους (κύκλου). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων εκάστου κύκλου, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων για τον κύκλο αυτό. 
      Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του (www.ypoian.gr , www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.ggb.gr). 

Τα στελέχη της Verus Plus μελετούν την προκήρυξη και θα είναι σε θέση να λύσουν τις τυχόν απορίες σας, να σας δώσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία του φακέλου σας για την υποβολή της πρότασης σας!


http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=191
http://www.ependyseis.gr/sub/neakepix/taytotita.htm

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ


Επιχειρηματικότητα των νέων Aιτήσεις ως 31/8!

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου 3908/11, απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών και αφορά στην κάλυψη των βασικών αναγκών για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους.
Διαθέσιμα κονδύλια
Τα διαθέσιμα κονδύλια για την ειδική κατηγορία τηςΕπιχειρηματικότητας Νέων του Νόμου 3908/2011ανέρχονται σε 150 εκατ. € για το έτος 2011.
 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών που ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
Η δράση ισχύει και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εντός του 2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.
Προϋπολογισμός έργων
Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις της κατηγορίας Επιχειρηματικότητα Νέων του νόμου 3908/2011 ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
• Για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (έως 40%)
Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ, εφόσον γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρέχεται επιχορήγηση το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Το ανά έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης. Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν:
Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη. Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.
Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.
 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η ενίσχυση παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών για τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:
·              Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς.
·              Δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
·              Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).
·              Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (leasing).
·              Δαπάνες μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι` αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ μέχρι 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (www.ependyseis.gr) και έπειτα εντύπως: 
·         Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123), για  τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
·         Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την υπόλοιπη Επικράτεια (Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα). 
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης.
     Μέγιστη διαρκεια υλοποίησης του έργου: 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ AppCamp ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο Τρίτη 19 Ιουλίου ολοκληρώνεται το πρώτο AppCamp Greece “το πρώτο Πανελλήνιο πρόγραμμα επιτάχυνσης ιδεών για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (mobile applications). Στόχος αυτού, η μετατροπή καλών ιδεών σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες απευθυνόμενα στην παγκόσμια αγορά μέσα σε δύο εβδομάδες.“

Οι διοργανωτές στέλνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους ενδιαφέρονται, να γνωρίσουν τις ομάδες και τους μέντορες που συμμετείχαν από τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από τις ιδέες που υλοποιήθηκαν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 το βράδυ της Τρίτης στο ΤΗΕ ΜΕΤ Hotel – Roof Garden -χάρτης εδώ, (αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στην Αθήνα).
Η δομή και το ύφος της συνάντησης δε θα διαφέρει και πολύ από τα γνωστά σε πολλούς Open Coffee, τα οποία μπορεί να κάνουν διακοπές, όμως οι περισσότεροι μέντορες και διοργανωτές του AppCamp, με κάποιο τρόπο σχετίζονται με αυτά.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται μια τέτοια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια όπου οι συμμετέχοντες καθοδηγούνταν δωρεάν από μια ομάδα μεντόρων που συνδυάζουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στους τομείς προγραμματισμού, design, μάρκετινγκ και χρηματοδότησης.

Η όλη προσπάθεια εστιάζει στον κλάδο των κινητών εφαρμογών δημιουργώντας τις βάσεις  για υλοποίηση παρόμοιων μελλοντικών επιχειρηματικών ιδεών.

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία καθώς δεν προσπαθεί να μιμηθεί ξένα προγράμματα, αντιθέτως συνδυάζει τις πετυχημένες μεθόδους τους και τις προσαρμόζει στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Ξεκίνησε 4-5 Ιουλίου και εξελίχθηκε σε 3 φάσεις στις οποίες επιλέχθηκαν να συμμετέχουν οκτώ ομάδες από τις τριάντα περίπου που εξέφρασαν ενδιαφέρον, με την υποστήριξη του THERMI LINK (προθερμοκοιτίδα) της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων THERMI A.E και εταιρειών του κλάδου κινητών εφαρμογών και πληροφορικής.

Οι επιλεγμένες ομάδες συναντήθηκαν από όλη την Ελλάδα σε 3 συνεργατικούς χώρους (coworking spaces) σε Αθήνα (CoLab), Θεσσαλονίκη (THERMI LINK) και Πάτρα (Indifex).

Ορόσημο της οργάνωσης αποτέλεσε το AppResort (9-10 Ιουλίου) στην Πορταριά του Πηλίου. Εκεί πραγματοποιήθηκαν workshops πάνω σε επίκαιρα τεχνολογικά κι επιχειρηματικά νέα και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις θετικές τους εντυπώσεις από τη μέχρι τώρα συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ οι εκπρόσωποι των εταιρειών εντυπωσιάστηκαν από το επίπεδο των γνώσεων αλλά και την πρωτοτυπία των ομάδων που συμμετέχουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AppCamp θα βρείτε εδώ ή/και εδώ ή επικοινωνήστε στο info@appcamp.gr

Πηγή:www.capital.gr

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Η ......άλλη πλευρά της Ελλάδας

Η είδηση που είχε δημοσιευθεί πριν λίγες βδομάδες για το σχολείο διπλοβάρδιας που παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε έγινε πρωτοσέλιδο χάρη στην επίδοση των μαθητών του στις πανελλήνιες εξετάσεις, την οποία κατάφεραν, όπως οι ίδιοι παραδέχτηκαν, με πολύ δουλειά και δική τους αλλά και των καθηγητών, οι οποίοι δούλευαν και εκτός ωραρίου με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς καμία επιπλέον ανταμοιβή πέρα της ηθικής εντυπωσίασε και ενθάρρυνε την κοινή γνώμη. 

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και μια ακόμη ενέργεια.... Το "this is Greece" είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία των ανθρώπων της Εμπορικής Τράπεζας με την οποία προσπαθεί να αναδείξει και να προωθήσει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ουσιαστικά  "γυρίζοντας την Ελλάδα" μέσα σε μια μέρα καταγράφουν γνώμες, εμπειρίες, συμβουλές ανθρώπων που προσπάθησαν... προσπαθούν....και πέτυχαν! Σκοπός του είναι να μας θυμίσει την ύπαρξη ανθρώπων που δημιουργούν και επιχειρήσεων που δουλεύουν με συνέπεια & πετυχαίνουν τους στόχους τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες, δίνοντας έτσι το φωτεινό παράδειγμα.      
Βλέποντας το βίντεο αντικρίζεις τη θετική εικόνα της χωράς μας και αποκτάς ξανά τη  χαμένη αισιοδοξία  σου! 
Ειλικρινά αξίζει τον χρόνο σας! 

Επίσης, έχει κανείς τη δυνατότητα να διαβάσει παρόμιες εμπειρίες των υποστηριχτών της δράσης αλλά και προτρέπεται ο καθένας να ανεβάσει τις δικές του αισιόδοξες εμπειρίες στο site που έχει δημιουργήσει η Εμπορική.  

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Αλλαγές στη φορολογία ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς διαπιστώνει ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εσόδων θέτουν σε κίνδυνο τον στόχο της μείωσης του ελλείμματος. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζει μείωση φόρου σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες και αύξηση σε άλλες.
Στο 4ο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο υπάρχει σαφής αναφορά για αλλαγές στη φορολογία. Ειδικότερα αναφέρει: «Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει µέτρα απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος, τη διεύρυνση των φορολογικών βάσεων και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών µε τρόπο δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Τα µέτρα αυτά αφορούν τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και τον ΦΠΑ ». Τα µέτρα αναµένεται να έχουν θεσµοθετηθεί ως το τέλος Σεπτεµβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει:
  • Μείωση του μεγάλου συντελεστή από το 23% στο 20%, γεγονός που θα φέρει μειώσεις τιμών σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, όπως καύσιμα, ένδυση, υπόδηση, αυτοκίνητα, οινοπνευματώδη ποτά, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικές συσκευές, ακίνητα, λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κ.ά.
  • Μείωση του μικρού συντελεστή από το 13% στο 10%, με τον οποίο επιβαρύνονται τα τρόφιμα, τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο), τα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
  • Πιθανότητα κατάργηση του 6,5%. και κάποια από τα αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν (φάρμακα, διαμονή στα ξενοδοχεία, βιβλία, εφημερίδες, θέατρα) μπορεί να μεταπηδήσουν στο 10%.
  • Όσο αφορά στη φορολογία των επιχειρήσεων το υπουργείο σχεδιάζει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ο συντελεστής φορολογίας επί των κερδών των επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ), που σήμερα σήμερα ανέρχεται στο 20% εξετάζεται να μειωθεί στο 15%.Η μείωση της φορολογίας θεωρείται αναγκαία καθώς οι γειτονικές χώρες έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση και για αυτό θεωρούνται πιο ανταγωνιστικές στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Τα παραπάνω φαίνεται να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας με τον όρο της δραστικής περικοπής της πλειονότητας των φοροαπαλλαγών νομικών και φυσικών προσώπων, που κοστίζουν στο Προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. €.

Πηγές:

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Τα Windows 8 έρχονται το 2012 και κάνουν τη διαφορά!

Τα Windows 8 είναι η επερχόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows.
H Microsoft παρουσίασε στο Λος Άντζελες το νέο λειτουργικό σύστημα στο συνέδριο D9. Η νέα έκδοση των Windows έχει μία νέα πλατφόρμα προγραμματισμού και σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, Steven Sinofksy, πρόκειται για το μεγαλύτερο βήμα της εταιρείας από τα Windows 95.

Το νέο κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το εκτενώς ανασχεδιασμένο περιβάλλον εργασίας του χρήστη (Graphical User Interface - GUI).  Ένα σημείο στο οποίο θα διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα είναι πως θα λειτουργεί και με αφή, καθώς  θα υπάρχουν δύο είδη εφαρμογών (ένα για επιτρπέζιους και ένα για χρήση με touchscreen).  To νέο λειτουργικό σύστημα αναμένεται να καταστεί “πονοκέφαλος” για τον ανταγωνισμό αφού αποτελεί ουσιαστικά μία ενιαία (με τις απαιτούμενες διαφοροποιήσεις) πλατφόρμα για desktops, smartphones και tablets και φαίνεται να προσαρμόζεται καλύτερα στις νέες καταναλωτικές ανάγκες.

Τα Windows 8  δεν θα έχουν το γνωστό μενού «Έναρξη» αλλά ούτε την κάτω γραμμή εργαλείων.  Η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων γίνεται γρήγορα και εύκολα, ιδιαίτερα με την χρήση οθόνης αφής (εννοείται ότι υποστηρίζεται και ο κλασικός συνδυασμός πληκτρολόγιο – ποντίκι). Επίσης, είναι αρκετά ως πολύ εύκολη η πολλαπλή χρήση  εφαρμογών μέσα στο περιβάλλον, το λεγόμενο multitasking και «βολικά» γίνεται με επαφή των διαφορετικών παραθύρων το ένα δίπλα στο άλλο (π.χ. ένα αρχείο Excel και.. Twitter).


Τα Windows 8 αναμένονται να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό την Άνοιξη του 2012. Κυκλοφορούν όμως τρία προγράμματα που μπορεί να κατεβάσει όποιος θέλει να πάρει μια προγευση του νέου λογισμικου: Mosaic, STDU Explorer, Zetro VS. Οι ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να τα βρει κάνεις σε μια αρχική ακόμη βέβαια μορφή είναι:   http://www.windows8news.com/downloads/?did=3 ,  http://www.windows8news.com/downloads/?did=4 ,  http://www.windows8news.com/downloads/?did=5

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Μετά την προκήρυξη και την πρόσφατη λήξη της περιοδου υποβολής προτάσεων για το προγράμμα digi-retail του Επιχειρησιακού προγράμματος  Ψηφιακή Σύγκλιση, αναμένεται η προκήρυξη και νέων επενδυτικών προγραμμάτων τα οποιά έχουν ως σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας και της πληροφορικής.
1.      DIGITAL VALUE
Στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Ύψος & Ποσοστό Επιδότησης
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 300.000 έως 3.000.000€ για τις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από1.000.000 έως 5.000.000€ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το συνολικό μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την περιοχή υλοποίησης και το μέγεθος επιχείρησης.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες στο Πρόγραμμα είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Ενισχυόμενες Επενδύσεις
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C, είτε B2B και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (π.χ., Web,  mobile,  ΤV).
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα θεωρούνται το κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες, το μισθολογικό κόστος των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε εκθέσεις (ΜΟΝΟ για ΜΜΕ)
2.      DIGI-MOBILE
Το πρόγραμμα digi-mobile, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερη αναρτησή μας, έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).
Ύψος & Ποσοστό Επιδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στα €15.000.000. Το μέγιστο ύψος των προτάσεων θα αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, και πιο συγκεκριμένα €2.500 για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν web portal και €5.000 για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές για έξυπνα κινητά (web mobile apps).
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν υφιστάμενες επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται  νόμιμα στη χώρα μας και οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση  μέχρι την ημερομηνία υποβολής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν κατά τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και το πολύ είκοσι.
Ενισχυόμενες Επενδύσεις
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (web mobile apps ή και web mobile portals) ή την ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας» (Software as a Service).
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες είναι οι εξής:
Α) «Δαπάνες προμήθειας λογισμικού και λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας» (Software as a Service) – 70% έως 90%.
Β) «Υπηρεσίες» - 10% έως 30%.
3.      Εγνατια της Πληροφορικης ΙΙ
Αφορά σε επενδύσεις επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας οδού για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
Ύψος & Ποσοστό Επιδότησης
Η συνολική αξία της χρηματοδότησης θα ανέλθει στα 15 εκατ ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης προτείνεται να είναι περί το 50% και η επιδότηση τα φτάνει στα 200.000 ευρώ.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Η Εγνατία Πληροφορική απευθύνεται αποκλειστικά στις ΜΜΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της διάθεσης των προϊόντων τους, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών και στην ανάπτυξη της καινοτομίας τους. Επίσης, εξετάζεται στην συγκεκριμένη δράση να γίνονται δεκτές και αιτήσεις από εταιρείες χωρίς προσωπικό.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες μόνο για εξοπλισμό και για πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης σημαντικό θεωρείται το να θέσουν οι εταιρείες ως στόχο τους την ανάπτυξη προϊόντων με στόχευση την ενίσχυση της εργασίας. Θα αποτελεί κριτήριο η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση του κόστους εργασίας (δηλαδή να μην υποκαθίστανται με φθηνότερο δυναμικό το υφιστάμενο αλλά να συμβαίνει αντίθετο) .
Όλα τα προγράμματα αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία στη λειτουργία μιας μεγάλης αλλά και μιας μικρής επιχείρησης ενισχύουν με τη χρηματοδότηση, που προσφέρουν, τόσο την καθημερινή λειτουργία της όσο και την εξελιξή της.  Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμη και προγράμματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την πληροφορική τεχνολογία (όπως το Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα για το οποίο η περίοδος υποβολής έχει ξεκινήσει) έχουν ως επιλέξιμη δαπάνη την πληροφορική.
Η Verus+ θα είναι σε θέση να σας ενημερώσει εκτενέστερα σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιεφέρει, και να εξετάσει την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας αμέσως μετά την επίσημη προκήρυξη της νέας δράσης.

Πηγές:


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ΣΤΟ FACEBOOK

Μετά από την τεράστια έκρηξη του Facebook έρχεται επιτέλους και η αναμενόμενη απάντηση από την πλευρά της Google με την προώθηση του δικού της κοινωνικού δικτύου πριν από λίγες μέρες, το Google+.

Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να γραφτεί στο Google+ μόνο κατόπιν πρόσκλησης ενώ λόγω της μεγάλης απήχησης έχει περιοριστεί ο αριθμός των προσκλήσεων αυτό το διάστημα για καλύτερη εποπτεία του δικτύου από τους διαχειριστές

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι βέβαια αμφιλεγόμενες όπως ήταν άλλωστε κι αναμενόμενο σε μια “σύγκρουση” ανάμεσα σε δύο τέτοιους “γίγαντες”.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του Google+ είναι τα ακόλουθα:
  • “Cicles”, προσφέρουν οργάνωση των επαφών όπου μπορεί κανείς να τις ομαδοποιήσει εύκολα και γρήγορα σε διάφορους ”κύκλους” αλλά το σημαντικότερο μπορεί κανείς να  μοιράζεται με το καθένα διαφορετικές πληροφορίες και να παρακολουθεί μόνο αυτούς που τον ενδιαφέρουν, φιλτράροντας έτσι και τον όγκο των πληροφοριών που δέχεται. Κάτι ανάλογο δηλαδή με τα groups του Facebook αλλά σχετικά πιο εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη ως προς τη διαχείριση και την οργάνωση.
  • “Hangouts”, ένα χαρακτηριστικό που δίνει μεγάλο προβάδισμα στο Google+ καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να συνομιλεί κανείς με βίντεο-κλήση με πολλές επαφές ταυτόχρονα.
  • “Sparks”, εδώ μπορεί κανείς να προσθέσει και να ψάξει ενδιαφέροντα και διάφορα θέματα με ιδιαίτερη προτίμηση και του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί ότι νέο υπάρχει σχετικό με αυτά στο διαδίκτυο καθώς και να τα μοιράζεται με όποιους φίλους επιθυμεί.

Από κει και πέρα περιλαμβάνονται και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, όπως το προφίλ, οι φωτογραφίες με τη βοήθεια του Picasa, το γνωστό Buzz της Google καθώς και το Google Talk, ενώ συναντούμε πολλές από τις ίδιες δυνατότητες που έχουμε και στο Facebook με ελάχιστες έως και καθόλου διαφορές ως προς την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα.

Εδώ έρχεται βέβαια και ο αντίλογος πως το Google+ δεν έχει τίποτε καινούργιο να προσφέρει και δεν είναι παρά ένας κλώνος του Facebook. Υποστηρικτές του τελευταίου δηλώνουν μάλιστα πως το Google+ δεν φέρεται και λειτουργεί απλά σαν το Facebook αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.

Υπάρχει και μια τρίτη άποψη όμως που υποστηρίζει πως αυτό που ήρθε να προσφέρει το Google+ εκτός των άλλων είναι και ένας διαχωρισμός από τους κοινούς χρήστες με αυτούς που ζητάνε και ψάχνουν συνεχώς περισσότερα από τις νέες τεχνολογίες. Υποστηρίζεται δηλαδή πως το Google+ είναι γι’ αυτούς που δεν αρκούνται απλά να προσθέτουν “φίλους” και να κάνουν “like” ενώ παράλληλα βομβαρδίζονται από πληθώρα συνδέσμων στον “τοίχο” τους και φοβούνται μην πέσουν οι φωτογραφίες τους σε λάθος χέρια. Με άλλα λόγια, το Google+ είναι το Facebook γι’ αυτούς  που δεν τους αρέσει το Facebook, όπως δηλώνει και η ίδια η Google με τη διεθνή διαφημιστική της καμπάνια.

Το σίγουρο είναι πως για το επόμενο διάστημα θα γίνονται πολλές συζητήσεις πάνω στο θέμα και θα ακουστούν πολλές απόψεις, ενώ όλοι περιμένουν φυσικά και το ποια θα είναι η ανταπόκριση του Facebook πάνω στο θέμα.

πηγές:
http://www.businessinsider.com/google-plus-tour-2011-6
http://www.businessinsider.com/google-plus-tour-2011-6#
http://googleblog.blogspot.com/2011/06/introducing-google-project-real-life.html
http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/06/google-makes-social-networking.html
http://scobleizer.com/2011/07/01/why-yo-momma-wont-use-google-and-why-that-thrills-me-to-no-end/