Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των προτάσεων του ΕΣΠΑ


Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των προτάσεων στη νέα δράση του ΕΣΠΑ " Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013".

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων (υφιστάμενων και υπό σύσταση) για την υλοποίηση προσανατολισμένων επενδύσεων στην καινοτομία,  το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απευθείας τόνωση του επιχειρείν και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Επενδυτικό πρόγραμμα «Ανάδειξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών Νέων»Προώθηση της δραστηριοποίησης των νέων, καθώς και τη μεταφορά τους στο προσκήνιο του επιχειρηματικού κόσμου επιχειρείται με την ανακοίνωση του νέου προγράμματος.

Στόχος του είναι:

 - Η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών  και της εφευρετικότητας των νέων.
  -  Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης
  - Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας
Αλλά και η δημιουργία ενός πιο μόνιμου μηχανισμού ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδεών αυτών

Οι διαγωνισμοί που θα οργανωθούν θα απευθύνονται σε κάθε φοιτητή Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας ή πρόσφατο απόφοιτο.
Εκεί έγκειται και η ιδιαιτερότητα των διαγωνισμών, οι οποίοι ουσιαστικά θα αποτελούν έτσι μία διαδικασία προετοιμασίας και υποστήριξης των νέων που ενδιαφέρονται ουσιαστικά να επιχειρήσουν. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προβλέπεται να περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ημερίδα ενημέρωσης για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει την προκριματική φάση, κατά την οποία θα γίνει κατάθεση συμμετοχών online, τη φάση της αξιολόγησης, την ημιτελική φάση καθώς και την παρακολούθηση workshops πριν την τελική φάση, από την οποία θα προκύψουν οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα βραβευτούν.

Διαδικαστικά
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, προβλέπεται να διεξαχθούν δύο ετήσιοι
πανελλήνιοι διαγωνισμοί. Ο πρώτος θα διεξαχθεί πιλοτικά σε μικρό αριθμό πόλεων ενώ στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό προβλέπεται η συμμετοχή όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και οικονομική αποζημίωση για όλες τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και νέων αποφοίτων.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού προβλέπεται να περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ημερίδα ενημέρωσης για τις διαδικασίες διενέργειας του
διαγωνισμού. Επίσης, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:
·          την προκριματική φάση, κατά την οποία θα γίνει κατάθεση συμμετοχών online
·          τη φάση της αξιολόγησης
·          την ημιτελική φάση
·          παρακολούθηση workshops πριν την τελική φάση, από την οποία θα προκύψουν οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα βραβευτούν

Μέσω των διαγωνισμών, οι νέοι (φοιτητές και απόφοιτοι) ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια, σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη εξειδικευμένων εποπτών/συμβούλων (coachers).

Το αντικείμενο των επιχειρηματικών σχεδίων θα επεκτείνεται σε τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα (τουρισμός-πολιτισμός, αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και μεσογειακή διατροφή, ενέργεια και ΑΠΕ, μεταφορές, υψηλή τεχνολογία, βιοτεχνολογία κ.λπ.), αξιοποιώντας την παράδοση της χώρας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους φυσικούς πόρους της και τη διεσπαρμένη τεχνογνωσία στην κοινωνία.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα παρουσιασθούν σε επιτροπές ειδικών από την αγορά με τη μέθοδο που ακολουθείται κατά την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών προς χρηματοδότηση (σε venture capital forums κ.λπ.).

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παρουσίαση (pitch) των ιδεών τους, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), καθώς και στη χρησιμότητα ανάληψης κινδύνων επίσης θα τους δωθεί σωστή καθοδήγηση από ειδικούς για την ανάπτυξή τους.

Η Αξιολόγηση της Πράξης θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα αποτελέσματα (για παράδειγμα αποτίμηση των
ισχυρών και αδύνατων σημείων, αποτίμηση του αρχικού σχεδιασμού και των τυχόν
αποκλίσεων, έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους, αποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πράξης).
Κριτήρια αξιολόγησης:
(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
(ii) σκοπιμότητα της πράξης,
(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
(iv) ωριμότητα της πράξης,
(v) ποιοτικά κριτήρια
Ιδιαίτερη σημασία θα δωθεί:
-          στη ύπαρξη ή όχι Βραβείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
-          στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης
-          στον αριθμό φοιτητών / σπουδαστών / αποφοίτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν

Διαδικασία επιλογής και ένταξης της πράξης
·          Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης
·          Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π
·          Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης, εφόσον προηγηθεί η θετική αξιολόγηση της πρότασης
·          Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα
·          Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης.
·          Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης
της Πράξης, ο δικαιούχος καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επομένη της ημερομηνίας της δημοσίευσης της Πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση
δημόσιας δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας.
Απαραίτητα δικαολογητικά:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr . Το οποίο είναι ένα έντυπο που συμπληρώνεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους και υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν την ταυτότητα της πράξης, τη σκοπιμότητα και την ωριμότητά της, τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και το χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Πράξης.
(viii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης, τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
·         Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
·         Σκοπιμότητα της πράξης
·         Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
·         Ωριμότητα της πράξης
·         Ποιοτικά κριτήρια
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
(viii) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ, στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

Χρόνος Υλοποίησης Πράξης:     Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2013

Προϋπολογισμός:      € 800.000

Περίοδος υποβολής αίτησης:      από 7/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πηγές:Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Open Coffee Thessaloniki XXVI

Φθινόπωρο και το Open Coffee Θεσσαλονίκης επιστρέφει με την 26η συνάντηση του και θερινή ακόμα διάθεση. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα μαζευτούν την τρίτη Τρίτη του Σεπτέμβρη (20/9) στις 19:30 στην “πλατεία” του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (αν ο καιρός το επιτρέπει, διαφορετικά στο φουαγιέ) για να πούνε τα νέα τους, να θέσουν τους στόχους για τη νέα σεζόν, να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την κοινότητα του OC και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις:


  • Creating Value: From start to exit in four years: ΟΣωκράτης Παπαφλωράτος co-founder τουTrustedPlaces.com μοιράζεται την εμπειρία του από την σύλληψη της ιδέας και την υλοποίηση της, μέχρι την εξαγορά από το Yell.com (Yellow Pages).
  • New StartUp: Συνδυάζοντας νέα μέσα με παραδοσιακές επιχειρήσεις: Ο Νίκος Δρανδάκης, co fοunder και CEO του Taxibeat, παρουσιάζει την υπηρεσία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που μετακινούμαστε στην πόλη. Με την ευκαιρία της έναρξης της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει την εφαρμογή και μοιράζεται τη μέχρι τώρα εμπειρία του από τη χρηματοδότηση από το Openfund.
  • True Story: Headquartered in Thessaloniki, selling globally: Ο Λάμπρος Ρόρρης, developer από τη BETA CAE, της εταιρείας πρότυπο στην παραγωγή λογισμικών συστημάτων CAE για την αυτοκινητοβιομηχανία, το διάστημα κ.α. τομείς, θα μοιραστεί τις εμπειρίες και τα διδάγματα από τη συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο software developement project, παροτρύνοντας μας να κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών εταιρειών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, για πρώτη φορά δοκιμάζεται να γίνει ένα μίνι Workshop μετά τις παρουσιάσεις, προσκαλώντας τον Γιάννη Τσιτσόπουλο από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ να ”εξηγήσει” πως το πρόγραμμα “Νέα Kαινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορεί να ενισχύσει μέσω επιχορήγησης έως και 60% την έναρξη ή/και ανάπτυξη μίας startup επιχείρησης. Ο Άγγελος Μαγκλής lead partner του MOBIP, του οποίου το ετήσιο meeting γίνεται φέτος στο Λονδίνο, ανακοινώνει ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό επιχειρηματικών σχεδίων για Mobile Services και Apps.
Διαδικαστικά:
  • Το event ξεκινάει κατά στις 19.30, στο γνωστό φιλικό και καθιερωμένα ανεπίσημο κλίμα για νέες γνωριμίες κι ανταλλαγή απόψεων γύρω από κοινά θέματα ενδιαφέροντος νέων και δραστήριων ατόμων.
  • Οι παρουσιάσεις, συνοδευόμενες από σύντομο Q&A θα πραγματοποιηθούν στις 20:00 στην “πλατεία” του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (αν βρέχει στο φουαγιέ). (δείτε χάρτη)
  • Εξ’ ορισμού, η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Αν θέλετε να επαληθεύσετε την παρουσία σας, αφήνετε ένα σχόλιο εδώ (ή και στο σχετικό facebook event).

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέα καινοτομική επιχειρηματικότητα – Αιτήσεις από 1/8 ως 30/9

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος - Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
·         Ενισχύεται η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
·         Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος
•             Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€  μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ. 
                Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
•             Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε  60% των επιλέξιμων δαπανών, και όχι 50% όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί .
•             Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
o              Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
o              Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 
o              Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
o              Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
o              Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
o              Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
o              Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
o              Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
o              Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
o              Λειτουργικές Δαπάνες
•             Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
•             Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΟΙΑΝ 
•             Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος Φορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)
•             Διαδικασία: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκάστου έτους (κύκλου). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων εκάστου κύκλου, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων για τον κύκλο αυτό. 
      Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του (www.ypoian.gr , www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.ggb.gr). 

Τα στελέχη της Verus Plus μελετούν την προκήρυξη και θα είναι σε θέση να λύσουν τις τυχόν απορίες σας, να σας δώσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία του φακέλου σας για την υποβολή της πρότασης σας!


http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=191
http://www.ependyseis.gr/sub/neakepix/taytotita.htm

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 2007-2013


Σε προδημοσίευση βρίσκεται  η νέα δράση του ΕΣΠΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα στοχεύει στην   διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας.

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 40% δαπάνες για προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, για εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προώθησης και προβολής.


Η συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη ανέρχεται στα 20.000.000,00€ ενώ τα υπό υποβολή επιχειρηματικά σχέδια ξεκινούν από 15.000,00€ και μπορούν να φτάσουν τα 400.000,00€.

Η Verus+ θα είναι σε θέση να εξετάσει την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας αμέσως μετά την επίσημη προκήρυξη της νέας δράσης. Για την προαξιολόγηση χρειάζετε να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.


Για τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"2007-2013


Σε προδημοσίευση βρίσκεται η νέα δράση του ΕΣΠΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας καινοτομικής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 50% ενέργειες για εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών, μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, πληροφορικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών κ.α.

Η συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη ανέρχεται στα 30.000.000,00€ ενώ τα υπό υποβολή επιχειρηματικά σχέδια ξεκινούν από 20.000,00€ και μπορούν να φτάσουν τα 300.000,00€ ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης της (υπό σύσταση) επιχείρησης.

Η Verus+ θα είναι σε θέση να εξετάσει την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας με την προκύρηξη του εν λόγω προγράμματος.
Για την προαξιολόγηση είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3,Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.
Σκοπός του προγράμματος είναι:

Α) Η ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή μια κατοχυρωμένη/καταγεγραμμένη τεχνογνωσία  που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά

Β) Η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις), οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Συνοπτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

·       Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
·       Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
·       Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
·       Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
·       Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
·       Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
·       Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
·       Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
·       Λειτουργικές ΔαπάνεςΓια τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"2007-2013


Από 10/3/2011 – 24/05/2011 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Το πρόγραμμα επιδοτεί έως 50% ενέργειες σχετικές με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών, της μεταποίησης και υπηρεσιών για δαπάνες ύψους 30.000,00€ έως 250.000,00€

Η Verus+ αναλαμβάνει δωρεάν την εξέταση και την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας. (Δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου).
Για την προαξιολόγηση είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3,Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.

Συνοπτικά, οι επιδοτούμενες επενδύσεις είναι οι εξής:

·       Μηχανογραφικός εξοπλισμός, λογισμικό CRM και ηλεκτρονικού εμπορίου
·       Προβολή μέσω διαδικτύου
·       Αυτόματα συστήματα σχεδιαστικού (CAD, CAM κ.λ.π)
·       Βάσεις δεδομένων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών στοιχείων
·       Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού
·       Σχεδιασμός προϊόντος, ετικέτας, συσκευασίας
·       Μηχανολογικός εξοπλισμός πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης
·       Εκπόνηση έρευνας αγοράς, μελετών σκοπιμότητας, marketing plan
·       Μισθοδοσία στελεχών Marketing για 12 μήνες
·       Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ
·       Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας (web cameras, φωτογράφησης)
·       Οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων
·       Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
·       Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
·       Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας σε καταστήματα του εξωτερικού
·       Πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας για είσοδο σε αγορές
·       Σύνταξη στρατηγικού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών
·       Εξοπλισμός εργαστηρίου και ποιοτικού ελέγχου
·       Πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας για είσοδο σε αγορές
·       Αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας

Το «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών, μικρών, μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των  μεγάλων επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης είναι 30.000.000,00€.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος  σε ομαδικό σχήμα οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).

Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).

Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.


Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους από 30.000,00€ έως 250.000,00€ ενώ το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω:
   o 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω:
   o  40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και
   o  50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.
3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ) ανωτέρω:
   o  50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Για τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.